Verslag vergadering kleine kerkenraad van 21 februari 2019

Op 21 februari jl. vergaderde de kleine kerkenraad weer.

*We openden met een bezinning over het gebed rond het thema: ‘bidden van een briefje of bidden uit het hart’. De traditie waarin je bent opgegroeid speelt hierbij een belangrijke rol. Het gesprek ging ook over hardop bidden. Waarom is dat vaak zo moeilijk? Wanneer het op de kring niet lukt, lukt het dan thuis wel? Ook hierbij blijkt ‘jong geleerd, oud gedaan’ een belangrijk punt, evenals ‘vertrouwen’ en ‘intimiteit’. De tegenstelling in de titel duidt niet het onderscheid tussen goed of fout aan. Iedere manier van bidden heeft zijn eigen waarde en betekenis.

*Vervolgens werd de definitieve tekst vastgesteld van de doopnotitie, die op de gemeenteavond van 26 maart aan de orde zal worden gesteld. (zie het stukje hieronder).

*Er werd een notitie besproken van de commissie communicatie met aanbevelingen t.a.v. allerlei vormen van communicatie binnen de Westerkerkgemeente. De aanbevelingen zijn overgenomen en daarmee zijn het beleidsvoornemens geworden, die het komend jaar dienen te worden gerealiseerd.

*Vanuit de taakgroepen waren er veel punten te bespreken over lopende zaken. Dan moet gedacht worden aan zaken als de Kerkproeverij in maart; een ‘briefjesactie’ van de taakgroep gemeenteopbouw om gemeenteleden meer met elkaar te verbinden; nieuwe bezoekbroeders, die zijn gevonden om in vacante secties het bezoekwerk voortgang te laten vinden; het tienerevent dat een hoopvolle start heeft gemaakt; de bezinning binnen het team van diakenen over ‘eenzaamheid’ en ‘diaconaat en gebed’, en de Voedselestafette waarin we in mei weer mee mogen doen; de plannen die door kerkbeheer worden ontwikkeld voor een ‘re-fresh’ van de Westerkerk. En dit is nog maar een greep uit wat er langs kwam.

*Nu het thema ‘doop’ bijna is afgerond, zullen we verder gaan met het thema ‘relaties’. Er is een commissie gevormd onder leiding van ds. Karels om een eerste voorzet te doen over de punten waar de bezinning zich op moet concentreren. Het bespreken van dit soort thema’s vloeit voort uit het beleidsplan 2017-2021.

*Nu er bezoekbroeders gevonden zijn is besloten de drie vacatures voor ouderling vooralsnog open te laten.

Veel van de besproken thema’s kwamen ook aan de orde in het gebed waarmee de vergadering werd besloten.

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: