Verslag vergadering kleine kerkenraad 23 april.

Op 23 april kwam de kleine kerkenraad in vergadering bijeen. Voor het eerst deden we dit online. In de voorliggende periode heeft het moderamen enkele keren vergaderd. Tijdens de vergadering van de kleine kerkenraad zijn de voorstellen van het moderamen besproken en geaccordeerd.

*Tijdens de opening stonden we stil bij het verhaal van één van de verschijningen van Jezus na Zijn opstanding. Het leek er wel corona-tijd. Er is eenzaamheid en angst. Jezus breekt hier binnen en geeft hen Zijn vrede. We hebben een boodschap van hoop en vrede voor de mensen om ons heen. Herkennen we de vragen van de ander, zoals Jezus wist wat Thomas nodig had? Op deze manier maakte het verhaal verbinding met ons eigen leven.

*Vervolgens deelden we met elkaar hoe het met ieder van ons gaat, privé en als ambtsdrager.

*Verkiezingen. In april hebben een aantal broeders hun verkiezing aanvaard. Het was de bedoeling om in april ook in de nog bestaande vacatures weer broeders te benoemen. De kerkenraad heeft besloten om dit proces stop te zetten, en pas te hervatten wanneer er weer meer gemeenteleven mogelijk is. De broeders, die in de zomer aftredend zijn en zich niet herkiesbaar hebben gesteld, is gevraagd hun ambt een half jaar langer te blijven vervullen, welke mogelijkheid door de kerkorde wordt geboden. Zij hebben allemaal aangegeven daartoe bereid te zijn. De kerkenraad is daar erg blij mee. We hopen dat in de herfst het verkiezingsproces weer kan worden voortgezet. De broeders die al een benoeming hebben aanvaard zullen worden bevestigd op het moment dat dit weer  kan. Dan zullen ook een aantal broeders worden herbevestigd en een aantal afscheid nemen.

*We evalueerden de vormgeving van de online diensten, en besloten voorlopig op deze voet verder te gaan.

*De vraag kwam aan de orde hoe we als gemeente verder gaan met de avondmaalvieringen. We besloten op Witte Donderdag en in mei geen avondmaalsviering te houden. Met het oog op september de kerkenraad zich bezinnen op de mogelijkheid van online vieren. In de pers is daar inmiddels een bezinning over op gang gekomen, waarbij de meningen verdeeld zijn. Er wordt afgesproken de kerkenraad van informatie te voorzien, en op 27 mei zal de kerkenraad een besluit nemen of we overgaan tot online avondmaal vieren.

*We besloten op 7 mei ( er zal dan ook meer info uit Den Haag zijn) een vergadering te houden die zal worden gewijd aan het onderwerp: ‘de Westerkerkgemeente in de tijd van de coronacrisis. Waar lopen we tegenaan, welke mogelijkheden liggen er, hoe gaan we verder.

 

-- 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: