Kleine kerkenraad van 17 oktober 2019

Op 17 oktober jl. vergaderde de kleine kerkenraad weer. 

*We openden met een bezinning over het gebed. Hoe krijgen noties als boosheid, klacht, verdriet, berusting een plaats in ons gebed. Wat hebben we nodig om niet in boosheid en verlamming te blijven steken en te komen tot vertrouwen?

*Aan de orde kwam een notitie over de voortgang van de bezinning over ‘relaties’. In november zal worden gestart met een peiling in de gemeente. Welke vragen leven er? Wat hebben we als gemeente nodig om hier mee aan de slag te gaan? Nadere berichten hierover volgen.

*Vanuit de taakgroepen en commissies werd verslag uitgebracht, waarbij allerlei onderwerpen langs kwamen. Door gemeentezending wordt gestart met ‘Halte West’, een maandelijks ontmoeting op dinsdag in de Westerkerk. Er bestaat een plan om met gemeenteleden een bezoek aan Irene Roor te brengen. Rond de Kerstdagen zal de gemeente present zijn in de Ellekoot.

*Met gemeenteopbouw blikten we terug op het startweekend: wat ging goed en wat kan volgend jaar beter? Ontwikkelingen in het kringwerk werden gedeeld waaronder de komende bijeenkomst voor kringleiders. Voor nieuwe kringeleden is zeker plek (info: Jan de Gier).

*Met de taakgroep jeugdwerk blijken we teug op het bezoek aan Rostock. Gelukkig is er voor de catechese genoeg leiding gevonden. Dat lukte niet voor de Kerstpostactie, maar gelukkig kan de wijkgemeente rond de Julianakerk West er bij doen, waarvoor dank! Er is een lijst liederen opgesteld, die in de diesnten gebruikt kan worden voor het ‘kinderlied’.

*De diakenen zullen nadrukkelijker in de sectieteams participeren. Er zal meer terugkoppeling gaan plaatsvinden over de bestemming van diaconale collectes. Er wordt nog gezocht naar leiding voor de Micha cursus. Wanneer er geïnteresseerden zijn: meer informatie bij Leen v. Vliet.

*Met kerkbeheer bespraken we de vorderingen rond de opknapbeurt van de Westerkerk. Deze opknapbeurt zal ook in 2020 een vervolg krijgen.

*Vanuit de communicatiecommissie werd verslag uitgebracht. Zoals eerder gemeld zal de papieren weekbrief gaan verdwijnen, de digitale weekbrief zal uiteraard blijven bestaan (zie hieronder). Afgesproken is dat Contact met West in de huidige vorm ook verdwijnt. Allerlei elementen (verslagen van bijeenkomsten, voorstellen nieuwe gemeenteleden etc.) zullen ook een plek krijgen in de digitale weekbrief. Er zal een nieuw informatiebord aan de Westerkerk worden aangebracht, met beknopt informatie.

*Er ligt een plan om nadrukkelijker met het thema ’prediking’ aan de slag te gaan in de wijkgemeente. Er wordt nog bekeken wat de goede afstemming is, ook in het licht van andere thema’s als ‘kerk in de wijk’ en ‘relaties’.

*Er wordt gemeld dat Maaike v. Houten, een journalist van het dagblad Trouw, een dienst zal bezoeken ter voorbereiding van een artikel naar aanleiding van het rapport over ‘evangelicale verlangens in de hervormde gemeente’. Zij is van harte welkom.

Daarnaast werden er nog allerlei andere afspraken gemaakt.

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: